Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – OWS

 • 1. Postanowienia ogólne.
 • 1.1     Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę SELFA GE, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
  1.2     Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego lub ustnego, złożonego u Sprzedawcy przez dowolny podmiot zwany dalej „Kupującym”.
  1.3     OWS podane są do wiadomości Kupującego. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla kolejnych  zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
  1.4     Poniższe warunki uważa się za przyjęte z dniem przyjęcia oferty lub otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub z dniem zawarcia umowy.

 • 2. Ceny, ilość i jakość.
 • 2.1     Podawane ceny są cenami netto EXW (załadowane w SELFA GE w Szczecinie) wg Incoterms 2010. Do cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
  Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie 3 miesięcy od daty wysłania oferty, chyba że oferta określa  inny okres.
  2.2     Wykonanie zamówienia zgodnie z zawartymi  w nim danymi czyni zadość należytemu  wykonaniu umów.
  2.3     Z przyczyn technologicznych zastrzegamy sobie prawo dostaw o zmienionej ilości wg poniższych zasad
  dla zamówień:
  - powyżej 60 sztuk - dostawy z możliwością różnicy ilościowej ± 10%,
  - od 30 do 60 sztuk - dostawy z możliwością różnicy ± 3 sztuk,
  - poniżej 30 sztuk - dostawy z możliwością ± 2 sztuki.

 • 3. Płatność.
 • 3.1     Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze składowaniem towaru.
  3.2     Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 30 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 • 4. Zmiany w zamówieniu.
 • 4.1     Zmiany w zamówieniu można wprowadzać wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
  4.2     W przypadku odstąpienia Kupującego od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 30% wartości netto złożonego zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Koszty te określa Sprzedawca.
  4.3     Zmiany w zamówieniu lub rezygnacja z zamówienia musi mieć formę pisemna pod rygorem nieważności.

 • 5. Realizacja zamówienia i czas dostawy
 • 5.1     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy, powstałą z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
  5.2     W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Kupującego.
  5.3     Bieg czasu dostawy rozpoczyna się wraz z potwierdzeniem zlecenia lub po dokonaniu uzgodnień odnośnie wszelkich dokumentów i ewentualnych zapytań lub po otrzymaniu przedpłaty, jeżeli taka została ustalona przez strony.
  5.4     Czas dostawy przedłuża się o okres przez który zamawiający znajduje się w zwłoce ze swoimi zobowiązaniami wobec Sprzedawcy.

 • 6. Odbiór i dostawy towarów.
 • 6.1     Zamówione towary wysyłane są na koszt Kupującego. Jeśli nie uzgodniono inaczej wysyłka realizowana jest przez przewoźnika zwyczajowo stosowanego przez Sprzedawcę.
  6.2     Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.
  6.3     Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń tak jak w pkt. 6.2 będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem.

 • 7. Gwarancja i reklamacje.
 • 7.1     Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje towary, liczonej od daty sprzedaży.
  7.2     Kwota roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć 5-krotnej wartości towaru netto.
  7.3     Koszty dostarczenia reklamowanych przez Kupującego towarów do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
  7.4     Kupujący ma obowiązek zagwarantowania dostawcy niezbędnego czasu i okazji do usunięcia wad według jego słusznego uznania. Jeśli odmówi on tego, to dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady.
  7.5     Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia, ponadto szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka na skutek błędnej lub niestarannej obsługi, nadmiernej eksploatacji, niewłaściwych środków eksploatacyjnych, oraz takich wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane zgodnie z umową.
  7.6     Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w okresie 14 dni tzn. Towary uznane za wadliwe będą naprawione bądź wymienione na wolne od wad w ciągu 4 tygodni od terminu uznania reklamacji przez Sprzedającego.
  7.7     W przypadku towarów wykonywanych wg indywidualnych wymogów Odbiorcy termin wymiany towaru na nowy może ulec wydłużeniu do 6 tygodni.
  7.8  Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 • 8. Zakres odpowiedzialności.
 • 8.1     Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

 • 9. Postanowienia końcowe.
 • 9.1     W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  9.2     Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.
  9.3     Wszelkie spory mogące wynikać między stronami będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo dla Sprzedawcy sądy w Szczecinie.

Fotowoltaika

SELFA PV - moduy fotowoltaiczne

Inwestycje

inwestInwestycje zrealizowane

inwestInwestycje realizowane

Polecamy

Grzałka do grzejników drabinkowych 50.246 »

Pobierz katalog produktów

SELFA GE - katalog PDF polski (12 MB)   SELFA GE - english catalogue PDF (20 MB)

Tagi

Bojler Frytownice Grzałki Grzałki ze sterowaniem Pralki Pralnice przemysłowe Promienniki Regulatory Termostat Wytwornice pary Zapalarki [Więcej]